Gerrit Klazes Kramer geb. 20-05-1801 te Bolsward en Elisabeth Frans Romkes geb ?-?1800 te Bolsward trouwden 21-05-1826 te Bolsward en gingen wonen Rijkstraat 4 te Bolsward

Gerrit Klazes Kramer geb. 20-05-1801 te Bolsward en Elisabeth Frans Romkes geb ?-?1800 te Bolsward trouwden 21-05-1826 te Bolsward en gingen wonen Rijkstraat 4 te Bolsward